A Szent Lázár Lovagrend jelentős támogatásban részesítette a szatmárnémeti római katolikus felekezeti iskolát az utóbbi években.

A Szent Lázár Lovagrend jelentős támogatásban részesítette a szatmárnémeti római katolikus felekezeti iskolát az utóbbi években.

A Szent Lázár Lovagrendet, a kereszténység egyik legősibb és legtiszteletreméltóbb lovag­rendjét 1098-ban, az első ke­resztes hadjárat idején alapí­tották, Jeruzsálemben. A rend a leprások gyógyítását tűzte ki céljául, de emellett katonai fel­adatokat is vállalt. A 13. század­ban a szervezet Akkonba he­lyezte székhelyét, ahol a lovagok részt vettek a Szentföld utolsó keresztény bástyájának védel­mében. A város eleste után a ke­resztényeket kiűzték a Szent­földről, és a rend Franciaor­szágba költözött, ahol az uralkodóház támogatását élvezte. Aktivitása fokozatosan elter­jedt egész Európában, számos, leprakórházat alapítottak Fran­ciaországban, Spanyolország­ban, Olaszországban, Angliá­ban, Németországban, Magyar­országon és Svájcban. A 20. század új kihívásokat hozott a Lázár Lovagok számára: a ke­resztény hit erősítése és védel­me, a szegények, betegek támo­gatása, a keresztények egységé­nek szolgálata és Krisztus ta­nításának követése. Az utóbbi években a rend kiemelkedő fel­adatának tekintette a kereszténység visszaállítását Kelet-Európában. Jelentős segélyszál­lítmányok érkeztek Lengyelor­szágba, Horvátországba, Ma­gyarországra és Romániába is.

Szatmári támogatások

Az utóbbi években a Szent Lázár Lovagrend jelentős tá­mogatásban részesítette a szat­mári egyházmegyét és azon be­lül a Hám János Római Kato­likus Teológiai Iskolaközpon­tot, illetve annak könyvtárát. Február 11-én a lovagrend négy németországi képviselője láto­gat Szatmárnémetibe: Helga és Klaus Winter, valamint Renáta és Axel Mittelstaedt, ez utób­bi a Szent Lázár Lovagrend ro­mániai perjelségének vezetője. A tiszteletükre ünnepséget ren­deznek, melynek keretében le­leplezik a Hám János Iskola könyvtárának falán elhelyezett Lazarus-plakettet. A rendez­vényre szombaton 10.45 órakor kerül sor.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.